جهت تماس با تیم مهندسی سیویل سرویس جهت پذیرش تبلیغات می توانید با شماره زیر تماس بگیرید:

تماس ثابت: ۰۸۴۱۲۲۲۸۳۱۹

شماره تماس :  ۰۹۱۸۹۴۸۴۰۶۲ 

ایمیل: جهت ارسال مطالب : engcivilservice@gmail.com

ادرس پستی: خیابان ازادی خیابان ازادی۹ 

کد پستی:۶۹۶۱۴۱۴۸۷۴