zavabet omoomi sakhteman

 

این کتاب از کتت هنرستان می باشد که برای مهندسین و دانشجویانی که قصد ورود به بازار کار و آشنایی با مسائل اجرایی دارند و هنوز در ابتدای راه می باشند بسیار مناسب و کاربردی است.این کتاب شامل فصول زیر است:

دیباچه و پیش گفتار

فصل اوّل: کلیات و فلسفه ى وجودى آیین نامه ها
فصل دوم: شناخت انواع ساختارهاى سازه اى و عملکرد آن ها
فصل سوم: ضوابط بارگذارى در ساختمان ها
فصل چهارم: ضوابط آماده سازى بستر شالوده ها و عملىات اجراىى خاکى
فصل پنجم: ضوابط اجراى ساختمان هاى با مصالح بنایی
فصل ششم: ضوابط حفاظت و اىمنى
فصل هفتم: ضوابط تنظىم محىطى و صرفه جوىى در انرژى
فصل هشتم: ضوابط شهرسازى و شهردارى؛ نظارت و بازرسى
خودآزمایی
منابع و مراجع

 

دانلود مقررات ملی و ضوابط عمومی ساختمان