jooshkari

در این فایل با تمامی اطلاعات مورد نیاز یک مهندس عمران و یا دانشجوی رشته مهندسی عمران در مورد فرآیندهای جوش،جوشکاری و بازرسی اشنا خواهید شد .سرفصل های ارائه شده در این مطلب به روایت زیر است :

فصل اول : مروری بر تکنولوژی جوشکاری
فصل دوم : جوشکاری به روش اکسی استیلن
فصل سوم : منابع نیرو در جوشکاری
فصل چهارم : جوشکاری قوس الکتریکی با گاز محافظ
فصل پنجم : جوشکاری به روش تیگ
فصل ششم : جوشکاری به روش میگ، مگ
فصل هفتم : جوشکاری به روش الکترود دستی
فصل هشتم : جوشکاری به روش زیرپودری
فصل نهم : طبقه بندی عیوب جوش
پیوست ۱ : مواد مصرفی جوش و انتخاب الکترود
پیوست ۲ : آشنایی با بررسیهای غیر مخرب و روشهای متداول آن
پیوست ۳: بازرسی جوش ، وظایف و خصوصیات
پیوست ۴ : تایید صلاحیت کیفی روش های جوشکاری و پرسنل جوشکار