ravesh tagviat
 

این مطلب کاملترین منبع برای تعمیر و مرمت و تقویت سازه ها می باشد که در فضای وب قابل دسترسی است که شامل سرفصل های زیر است :

تعمیر سازه چیست

تقویت سازه چیست

تهیه اطلاعات اولیه

تهیه اطلاعات از پیکر بندی سازه

تهیه نقشه های اجرایی ساختمان های فولادی

تهیه نقشه های اجرایی ساختمان های بتنی

ارزیابی لرزه ای سازه های موجود

برداشت از ستون های فلزی

برداشت از تیر های بتنی

سواندژ سقف

برداشت سقف

برداشت پی

برداشت از اتصالات

ازمایشات مخرب و غیر مخرب در بتن

تعیین مقومت فشاری بتن از طریق مغزه گیری

چکش اشمیت

ارزیابی لرزه ای کیفی

مراحل بهسازی

تعیین هدف بهسازی وارزیابی کیفی

کرانه بالا و پایین شاخص ارزیابی لرزه ای

اسیب دیدگی ها : تغییر شکل ها – پیچش – خردگی در فولاد و بتن – گسیختگی – خرابی موضعی

انتخاب روش تحلیل سازه

ترمیم بهسازی ومقاوم سازی اعضا

 

دانلود بررسی انواع روش های تعمیر و مرمت و تقویت سازه ها