مجری ساخت (پیمانکاری) واحد ها و مجتمع های مسکونی در شهر ایلام