فیلم اموزش اباکوس : شبیه سازی جرثقیل دروازه ای و محاسبه خیز آن + فیلم