god bardari chist dalayele rizeshe good va rahahay mogabele ba an

 

 

در این مطلب با گود برداری در زمین های مختلف و شرایط زمینی متفاوت اشنا می شوید و دلایل ریزش گود را بر می شمریم و را کار های مقابله با ریزش انرا نیز بیان می کنیم که با توجه به اهمیت بسیار زیاد این موضوع به تمام دانشجویان و مهندسین عزیز توصیه می شود

منظور از خاکبرداری برداشت هرگونه مصالح و مواد خاکی و مصاله قلوه سنگی ، صرف نظر از جنس و کیفیت آنها به منظور تسطیح ، شیب بندی و آماده نمودن محل پی ساختمان ها مطابق با خطوط و تراز موجود در نقشه های اجرایی و دستورالعمل های دستگاه نظارت صورت پذیرد. خاکبرداری به دو صورت دستی و ماشینی اجرا می شود که مورد دستی بیشتر در حفاری های اکتشافی و مهم به کار می رود.

دلایل ریزش گود:

بروز کشش ثانویه در لایه های فوقانی خاک بر اثر آزاد شدن تنش ها ( پس از توزیع مجدد تنش ها ) با توجه به ضریب پواسون و قابلیت اتساع خاک تحت بار های محوری

لحاظ نکردن فشار سربار ناشی از وزن سازه های مجاور در محاسبات گودبرداری و سازه نگهبان

عدم انجام مطالعات کامل ژئوتکنیک

عدم توجه به ویژگی های خاک

 

 

دانلود گودبرداری چیست و دلایل ریزش گود و راههای مقابله با ان