kashte milgerd

 

با توجه به امکان اشتباه های متعدد در اجرای سازه های بتنی لزوم وجود روشی برای ایجاد تغییر در سازه های بتنی کاملا محسوس است لذا با استفاده از روش کاشت میلگرد می توان میلگرد در ابعاد مختلف را در سطوح تمام شده بتنی فرو کرد و از عمل کردن  آن ها کاملا مطمئن بود. در فایل زیر یک فایل فلش جود دارد که مراحل انجام این پروسه را شرح می دهد.

 

دانلود اموزش کاشت میلگرد