tajhiz kargah

 

در این مطلب عناوین و مسائل اساسی کارگاه های ساختمانی بیان گردیده است که سرفصل های این عناوین به شرح زیر امده است که توجه شما را به این مطلب جلب می کنم:

فصل اول: تعریف کلی واژه ها و عناوین

پیمان

موافقتنامه

شرایط عمومی پیمان

شرایط خصوصی پیمان

کارفرما

پیمانکار

مدیر طرح

مشاور

نظار مقیم

دستگاه نظارت

رئیس کارگاه

پیمانکار جزء

دفترچه فهرست بها

مشخصات فنی

فصل ۲: آشنایی با روند اجرای پروژه های ساختمانی

مطالعات پروژه

انواع رو ش های اجرای  قرار دادها

فصل ۳: متره و برآورد

تعریف متره

تعریف برآورد:

اهداف تهیه متره و برآورد

انواع متره و برآورد

فصل ۵: آشنایی با روند تهیه متره و فهارس بها

فصل ۶:آشنایی با ضرایب مورد استفاده در برآورد

فصل۷: آشنایی با عناوین ، ضوابط و مقررات مالی جاری در اجرای پروژه های ساختمانی

 

دانلود مفاهیم تجهیز کارگاه