waterstop

 

 

واتر استاپ ها جهت آب بندی درزهای ایجاد شده در مراحل مختلف بتن ریزی و همچنین درزهای انبساط بین قطعات سازه های انتقال آب مورد استفاده قرار می گیرند .در
این مقاله مکانیزم رفتار واتر استاپ ها ؛ روابط فیزیکی مربوطه ؛ تطابق رفتار واتر استاپ و درزه ؛ تاثیر شرایط تکیه گاهی و فشار داخلی سازه بر درزها ؛ تاثیر دمای هوا در زمان اجرا مورد بررسی قرار گرفته و سپس بر اساس آن آیتم های مربوط به تعیین عرض و نوع واتر استاپ ها و همچنین لزوم بکار گیری واتر استاپ های مسی در سازه ها و شرایط خاص مطرح گردیده و نهایتا نکاتی در خصوص اجرای واتر اس تاپ های مسی ؛ بکار گیری آن در سازه های سیفون پروژه کانال انتقال آب چالوس و بر آورد هزینه ها ارائه گردیده است. ضمنا سرفصل های ارائه شده به شرح زیر است.

مقدمه

مکانیزم رفتار واتر استاپ ها و روابط فیزیکی مربوطه

تطابق رفتار واتر استاپ و درزه

تاثیر شرایط تکیه گاهی و فشار داخلی

تاثیر دمای هوا و فصل اجراء

تعیین عرض و نوع واتر استاپ

لزوم بکار گیری واتر استاپ های مسی

نکاتی در خصوص اجرای واتر استاپ های مسی

بکار گیری واتر استاپ های مسی در پروژه کانال انتقال چالوس

هزینه واتر استاپ های مسی

نتیجه گیری

 

دانلود واتر استاپ چیست و چه کاربردی دارد