namayesh barha

 

در این مطلب در قالب یک فایل ویدئویی نحوه اثر بار های مرده زنده باد و زلزله بر سازه و چگونگی خراب شدن سازه در اثر این بار ها را نمایش داده است که به درک بسیار خوبی از این بارها و نحوه اثر این بارها برسازه کمک می کند.

دانلود نمایش چگونگی اثر انواع بارها بر سازه + انیمیشن