moshkelate sakhtemanhay bannaee

 

در این مطلب به همراه عکس های متعدد به بررسی مشکلات اجرایی ساختمان های بنایی پرداخته شده است و مواردی نظیر موارد ذکر شده در زیر بررسی گردیده است:

خرد شدن بلوک یونولیتی

استفاده از یونولیت خرد شده ونفوذ بتن

نگهداری نامناسب میلگرد ها در کارگاه

جاگیری نامناسب قالب یونولیتی در بین تیرچه ها

نداشتن شناژ افقی در پی – عدم اتصال کلاف افقی به شناژ قائم

عدم اتصال کلاف افقی به -نبود کلاف قائم در گوشه ها-نبود جان پناه در پشت بام-فاصله زیاد کلاف افقی با پی

متصل نکردن کلاف افقی به طور کامل – اتصال نامناسب بین کلاف افقی و قائم –بالا بودن پی از تراز عمق یخ بندان – استفاده از  -دانه بندی نامناسب تیر-اجر به جای شناژ قائم

امتداد نیافتن کلاف قائم تا پی- قالب بندی نامناسب کلاف قائم

متصل نبودن کلاف قائم به کلاف سقف – اجرا نکردن شناژ قائم در طول دیوار

استفاده از ملات به جای بتن در شناژ

اجرا نکردن شناژ قائم- ترک دیوار

اتصال نامناسب دال پله با ستون

عیار کم سیمان در ملات بین سنگ های پی باعث جدا شدن دانه بندی و ریختن آن شده است.

استفاده از آجر نخاله دربتن دال سقف

وجود نخاله و مصالح غیر مجاز در بتن شناژ

اتصال نامناسب تیر به ستون

اتصال نامناسب بین کلاف افقی و قائم

اتصال نامناسب تیر به ستون و دانه بندی نامناسب بتن و وجود ترک در شناژ قائم

بیرون زدن میلگرد های پوتر از شناژ- کم بودن کاور روی میلگرد ها

 

دانلود مشکلات اجرایی ساختمان های بنایی