systemhay mogavem

 

 

معرفی کلی سیستم های باربر
سیستم های باربر قائم:
دیوارهای باربر
سیستم قاب ساده در یک جهت یا دو جهت
سیستم قاب خمشی در یک جهت یا دو جهت
سیستم دوگانه
سیستم سازه های فضاکار

سیستم های باربر جانبی:
سیستم باربر جانبی اصلی
سیستم باربر جانبی فرعی

معرفی کلی سیستم های باربر
در تقسیم بندی سیستم ها باید به نکات زیر دقت کرد :
١) سیستم باربرجانبی اصلی بایستی قادر به تحمل کلیه بارهای جانبی زلزله باشد.
۲) سیستم باربر فرعی بایستی توانایی تحمل بارهای ثقلی را در وضعیتی که تحت اثر تغییر شکلهای ناشی از زلزله می باشد، داشته باشد.
۳) تفکیک سیستم باربر به اصلی و فرعی در شرایطی انجام می پذیرد که سختی سیستم باربر اصلی بیش از ۷۵ درصد سختی کل سازه باشد.

در این مطلب با تمامی مطالب مرتبط با سیستم های مقاوم و مزایا و معایب ان ها و ملاحظات ایین نامه ای و … اشنا می شوید.

 

دانلود بررسی رفتار انواع سیستم های مقاوم جانبی و ملاحظات آیین نامه در خصوص ساخت سازه مقاوم در برابر زلزله