sakhti

 

این جزوه در بر گیرنده یکی از مهم ترین مسائل موجود در مهندسی عمران یعنی محاسبه سختی جانبی سیستم ها مقوم جانبی می باشد که در زیر اخه های زیر ارائه شده است:

سازه های ساده

ایده فنر ساده خطی

محاسبه سختی جانبی یک قاب یک درجه ازادی با تکیه گاه گیردار

الف : تیر ها کاملا صلب است

ب:تیر ها صلب نباشد

ج:تیر دارای سختی خمشی EI باشد

محاسبه سختی جانبی یک قاب یک درجه ازادی با تکیه گاه مفصلی

محاسبه سختی قاب های مهار بندی شده(یک قاب ، چند قاب در کنار هم )

.

دانلود محاسبه سختی جانبی سیستم ساختمانی