mazaya va maayebe sazehay felezi

 

تولید فولادهای پرمقاومت با خواص مناسب مانند شکل پذیری مناسب و مقاومت بالا در طی ۵۰ سـال اخیر شدیداً توسعه یافته است. برای تولید این فولادها از مکانیزم هایی مانند تشکیل محلول جامد، ریز کـردن دانه ها و ایجاد رسوبات با عناصر میکرو آلیاژی به طور همزمان استفاده می شـود. ولـی بـه علـت عـدم شـناخت مهندسین، استفاده از آنها در صنعت ساخت و ساز رشد قابل توجهی نیافته است. تا زمانی که مشخـصات ایـن فولادها به طور کامل ارزیابی نشود و عملکرد آنها در بارگذاری های لرزهای مورد تحقیق و بررسی قرار نگیـرد، استفاده از این فولادها که موجب اقتصادی شدن پروژه های ساخت و ساز میشوند، توسعه نخواهد یافت. از این رو در این اموزش سعی میشود تا با مدل سازی و تحلیل عددی اتصالات صلب سـاخته شـده از فولادهای پرمقاومت، کفایت لرزه ای و شکلپذیری این نوع اتصالات مورد بررسی قرار گیرد. روش تحلیـل بـر مبنای تحلیل استاتیکی غیرخطی تحت اثر بارهای افزاینده است.

در این تحقیق تعداد ۴ نوع اتصال صلب مختلف ( اتصال گیردار با جوش نفوذی، اتصال با مقطع تیر RBS ،اتصال با ورق میانگذر و اتصال با ماهیچه از پایین جوشـی ) کـه همگـی مـورد تاییـد آیـیننامـه هـای لـرزهای ۳۵۰-FEMA و Seismic AISC 2002 Provision هستند، مورد بررسی قـرار گرفتنـد. همچنـین از چهـار نـوع فـولاد سـاختمانی نرمـه و پرمقاومت آییننامه DIN نیز برای مدلسازی مصالح استفاده شـده اسـت. منحنـیهـای هیـسترزیس لنگـر – دوران استخراج شده از نتایج تحلیل این اتصالات، نشان دهنده رفتار قابل قبول لرزه ای برای این نـوع مـصالح میباشد. همچنین مقادیر شکلپذیری و میرایی ویسکوز معادل برای آنها محاسبه شده است.

 

.

دانلود فولاد های پرمقاومت و کاربرد ان ها در اتصالات