tarahi aeza kesheshi

 

درس طراحی سازه های فولادی I  و II  از مهم ترین دروس دوره کارشناسی رشته عمران و از پرکاربرد ترین آنهاست که از مهمترین فصول موجود در این درس طراحی اعضا کششی است که از اهمیت بالایی برخوردار است در یک سازه فولادی اعضای کششی کاربرد زیادی دارند.اعضای کششی به عنوان اعضای اصلی و درجه دوم مورد استفاده قرار می گیرند.اعضای اصلی جزئی از سیستم باربر سازه هستند اعضای درجه دوم به صورت مهار بندی سیتم های سقف و کف و تأمین مهار جانبی برای اعضای فشاری و خمشی می باشند این فایل ضمنا می تواند به عنوان بخش مهمی از جزوه دروس طراحی اعضای فولادی و بتنی نیز مورد استفاده قرار گیرد.سرفصل های ارائه شده در این فایل به شرح زیر است :

کاربرد اعضای کششی در سازه های فولادی

نیمرخ های تک مورد استفاده به عنوان عضو کششی

نیمرخ های ترکیبی مورد استفاده به عنوان عضو کششی

طراحی اعضای کششی

بررسی طراحی در طول عضو کششی

اثر سوراخ های یک در میان در محاسبه مساحت خالص

سطح مقطع خالص مؤثر

انتقال نیرو در اتصال

اعضای کششی ساخته شده از نیمرخ های مرکب

طراحی اعضای کششی در طول عضو

گسیختگی قالبی

بعد از گسیختگی قالبی

 

 کلیک کنید: دانلود طراحی اعضا کششی