beton tech

 

روش انبار کردن مصالح، در بهبود کیفیت عملکرد سازه بتن مسلح تاثیر بسزایی دارد حتی اگر تمام مراحل در حد مطلوبانجام گیرد در صورتیکه مصالح درشرایط نامناسب انبار گردد. مقاومت و دوام بتن مورد نظر حاصل نمی شود. دراین بخش، نحوه صحیح انبار کردن مصالح برایساخت بتن توضیحداده شده است که توجه شمامهندسان و دانشجویان و اساتید عزیزرا به آن جلب می کنم.

 

دانلود روش ها و اصول انبار کردن مصالح درکارگاه های ساختمانی