flow chart

 

این مطلب از پر کاربرد ترین مطالب در درس طرحی سازه هایی فولادی می باشد که با توجه به حجم عظیم محاسبات درس طراحی سازه های فولادی با استفاده از این فلوچارت ها به راحتی می توان تمامی پروسه محاسبات را بدون اشتباه طی کرد این فلوچارت ها از قرار زیر می باشند.

الف) طراحی اعضای فشاری :
نموگراف تعیین طول موثر
جدول تنش مجاز اعضای فشاری بر حسب لاغری ستون برای
جدول تنش مجاز اعضای فشاری بر حسب لاغری ستون برای
فلوچارت طراحی اعضای فشاری (ستون ها)
فلوچارت طراحی بست های موازی (افقی)
ب) طراحی اعضای خمشی (تیرها)
جدول محدودیت نسبت پهنای آزاد به ضخامت در اجزای فشاری
فلوچارت تعیین تنش خمشی مجاز
ج) طراحی اعضای خمشی – فشاری (تیر ستون ها)
فلوچارت طراحی اعضای خمشی– فشاری (تیرستون ها)
جداول و فلوچارت های طراحی سازه های فولادی
د) طراحی اعضای فشاری – کششی (بادبندها)
فلوچارت طراحی فشاری عضو مهاری در بادبندهای ضربدری
جدول مقادیر ضریب کاهش تنش
فلوچارت طراحی بادبندهای واگرا
ه) طراحی کف ستون ها
فلوچارت طراحی صفحه ستون در اتصال مفصلی پای ستون
فلوچارت طراحی صفحه ستون در اتصال گیردار پای ستون
فلوچارت تعیین ضخامت صفحه ستون بدون لچکی
فلوچارت تعیین ضخامت صفحه ستون با لچکی
و) طراحی اتصالات
فلوچارت طراحی اتصال ساده با نبشی جان
فلوچارت طراحی اتصال با نبشی نشیمن تقویت نشده
فلوچارت طراحی اتصال با نبشی نشیمن تقویت شده

 

دانلود تمام فلوچارت های درس سازه های فولادی