elzamate tarahi larzaee

 

این مطلب حاوی مباحث بسیار مهمی در باب الزامات طرح لرزه ای در ایین نامه های مختلف می باشد ضمنا در مقام مقایسه این الزامات در ایین نامه های مختلف نیز برامده است این مطلب برای دانشجویان مهندسی عمران و مهندسان عمران و همچنین تمامی علاقه مندان به این مباحث توصیه می شود سرفصل های این مطلب به شرح زیر است :

مشخصات مصالح

الزامات فشردگی مقاطع

نواحی بحرانی

ستون در انواع سیستم های  سازه ای

وصله ستون ها

کف ستون ها

و مباحث دیگر ….

 

 کلیک کنید: دانلود الزامات عمومی در طرح لرزه ای