این فایل ۶۷ صفحه ای به خدمت اساتید و دانشجویان گرامی تقدیم می گردد

برخورد بین ساز های مجاور پدیده ای است که معمولا هنگام وقوع زمین لرزه مشاهده می شود در مناطق شهری با توجه به افزایش جمعیت و ارزش زمین، ساختمان ها بسیار نزدیک به هم ساخته می شوند و اگرچه تمهیدات فنی برخورد لرزه ای بین سازه های مجاور مطابق با تمهیدات ایین نامه در نظر گرفته می شود، اما  هنوز عمل ساخت و ساز در کشورهایی که در معرض زلزله می باشند یک مشکل بزرگ است

بسیاری از ساختمان ها با توجه به شکست در اعضا سازه ای و یا شکست های ژئوتکنیکی اسیب می بینند که در میان اسیب یازه ای اعضا اسیب به دلیل برخورد لرزه ای در اغلی زلزله های گذشته مشاهده شده و ….

انواع برخورد بین ساختمان های مجاور

سیستم های نوین حفاظت و مقاوم سازی سازه ها

سیستم کنترل فعال

سیستم کنترل غیر فعال

سیستم های کنترل نیمه فعال

سیستم ها کنترل ترکیبی

تاریخچه انجام کار

معادلات دینامیکی حرکت سیستم و الگوریتم روش های عددی مورد استفاده

فرضیات ساده سازی و معادلات حرکت مدل های مورد بررسی

راستی ازمایی مدل ها

اتصال سازه ای تفکیک شده به کمک فنر

نتایج