این فایل در ۱۱۱ صفحه در قالب ورد به خدمت دوستان ارائه می شود:

مدیریت پروژه و انتخاب روش تصمیم گیری چندمعیاره مناسب برای هر پروژه، فرآیند سیستماتیک شناسایی،تجزیه و تحلیل وپاسخگوای به ریسک پروژه و عوامل دخیل در موفقیت پروژهاست که تلاش دارد پروژه را با حداکثر بهره دهی زمانی و مالی به سرمنزل مقصود برساند.در ایرانبه عنوان یک کشور درحال توسعه، کارفرمای اصلی و تنها سرمایه گذار پروژه های ملی و استانی، دولت سیاست گذار است اما ناگفته پیداست که این کارفرماییگانه قطعاً توان مدیریت….

سیستم های مختلف اجرای پروژه

سیستم های مختلف اجراازدیدگاه روش تأمین مالی

سیستم های مختلف اجراازدیدگاه رویکرداجرای پروژه

سیستم خوداجرا (تک عاملی) یاروشامانی

مزایای روشامانی

معایب بروشامانی

روش متعارف (سه عاملی)

عوامل موثردرانتخاب ومبانی لازم برای اجرای پروژه هابه روش متعارف

مزایای سیستم سه عاملی یامتعارف

معایب روش سه عاملی یامتعارف

روش طرح وساخت (دوعاملی)

مزایای سیستم طرح وساخت

مشکلات سیستم طرح وساخت

روش پیمانکاری مدیریت (مدیریت اجرا)

مطالب کلیدی و ویژه درارتباط باروش پیمانکاری مدیریت

مزایای سیستم مدیریت اجرا

چرخه حیات پیمانکارمدیریت (مدیریت طرح)

ساختارهای مختلف سیستم پیمانکاری مدیریت

انتخاب پیمانکارمدیریت

شرح خدمات پیمانکارمدیریت

حق الزحمه پیمانکارمدیریت

کاربردحداکثرقیمت تضمین شده   (GMP) درقراردادهایپیمانکاری مدیریت

سیستم پیمانکاری مدیریت درایران

خدمات ووظایف پیمانکارمدیریت برای مرحله ساخت وبهره برداری

مروری برتحقیقات گذشته

روش تحقیق

روش شناسی تحقیق

نوع روش تحقیق

جامعه،نمونه آماری،حجم نمونه وروش نمونه گیری

روش وابزارگردآوری اطلاعات

روایی ابزارپژوهش

پایایی ابزارپژوهش

روش تجزیه وتحلیل دادهها

مدلهای تصمیم گیری چندمعیاره

مدل های تصمیم گیری چندهدفه

مدلهای تصمیم گیری چندشاخصه

روشTOPSIS

بررسی جزءبه جزءروش تاپسیسTOPSIS

الگوریتم تکنیک تاپسیس

تحلیل داده هاونتایج

مدل ارزیابی عوامل موثربرعملکردپروژه های عمرانی قراردادی

استراتژی وتاکتیکهای موثربرموفقیت درعملکردپروژه های قراردادی

استراتژی اول: استفاده ازمدل چندعاملی

استراتژی دوم: تفکراستراتژیک درمراحل اولیهی چرخه‌ی عمرپروژه

استراتژی  سوم: تفکرتاکتیکی بیشتروقتی که پروژه درطول زمان جلومی‌رود

استراتژی چهارم: استفاده ازتاکتیک‌ها و استراتژی‌ها

استراتژی پنجم برنامه‌ریزی پیوسته برای مدیریت گذارتیم پروژه ازاستراتژی به تاکتیک‌ها

بخش اول: بررسی جامعه ونمونه آماری تحقیق

روایی وپایایی ابزارپژوهش

ویژگیهای جمعیت شناختی

توصیف کمی متغیرهای پژوهش

آزمون فرضیات تحقیق

نتایج حاصل ازفرضیه‌ها

تحلیل تاپسیس عوامل مهم دراجرای پروژه های ساختمانی براساس استاندارد  PMBOK برپایه روش مدیریت پیمانکاری طرح وساخت (MC)

رتبه‌بندی کلی عوامل مهم موثردراجرای پروژههای ساختمانی برپایه روش مدیریت پیمانکاری طرح وساخت (MC)

نتیجه گیری