azmayesh divar

 

ساختمان های اجری غیر مسلح متدال ترین و قدیمی ترین نوع ساختمان را در ایران تشکیل می دهند در این ساختمان ها از دیوار ها به عنوان اعضای باربر ثقلی و جانبی زلزله استفاده می شود ار ان جایی که در ساخت این دیوار ها از مصالح ترد استفاده می شود با وقوع زلزله به ان ها اسیب های زیادی وارد می شود که می توان اعضای ترک خورده را با روش های متفاوتی بهسازی کرد تا مقاومت از دست رفته خود را بدست اوردند این موضوع از دو جنبه حائز اهمیت است :

اولا اعضا ترک خورده بعد از زلزله بسیار زیاد هستند لذا تخریب و بازسازی ان ها به زمان و هزسنه بسیار زیادی نیاز دارد

ثانیا به علت از دست رفتن مقاومت جانبی به علت ترک خوردگی المان های باربر، سازه در برابر زمین لرزه های اتی بسیار اسیب پذیر خواهد شد در این تحقیق یک طرح برای بهسازی یک طرفه دیوار های مصالح بنایی اسیب دیده ارائه و رفتار ازمایشگاهی دیوار سالم و دیوار صدمه دیده بهسازی شده با مقیاس۰٫۵ تحت بارگذاری چرخه ای بررسی می گردد. نتایج نشان می دهد که این طرح باعث بازگشت درصد عمده ای از مشخصات از دست رفته دیوار اسیب دیده گردیده است.

دانلود آزمایش بهسازی دیوار مصالح بنایی اسیب دیده در زلزله