این فایل در 111 صفحه در قالب ورد به خدمت دوستان ارائه می شود: مديريت پروژه و انتخاب روش تصمیم گیری چندمعیاره مناسب برای هر پروژه، فرآيند سيستماتيك شناسایی،تجزيه و تحليل وپاسخگوای به ريسك پروژه و عوامل دخیل در موفقیت پروژهاست که تلاش دارد پروژه را با حداکثر بهره دهی زمانی و مالی به سرمنزل مقصود برساند.در ایرانبه عنوان یک کشور درحال توسعه، کارفرمای اصلی و تنها سرمایه گذار پروژه های ملی و استانی، دولت سیاست گذار است اما ناگفته پیداست که این کارفرماییگانه قطعاً توان مدیریت.... سیستم های مختلف اجرای پروژه سیستم ...