لینک تلگرام

برای برقراری ارتباط با پشتیبانی سایت از لینک مقابل استفاده نمایید

هیچ کجا هیچ زمان فریاد زندگی بی جواب نمانده است

فروشگاه سیویل سرویس

ads


فروشگاه سیویل سرویس در قالب تهیه فایل ها و ویدئوهای آموزشی مختلف در نرم افزارهای Abaqus , Plaxis , Autodyn به کمک تیم مهندسی خود که از اساتید و دانشجویان برتر کشوری تشکیل شده است فعالیت می کند.


دیدن ویدئوهای آموزشی سایت سیویل سرویس را به شما پیشنهاد می کنیم.


ads

فولاد های پرمقاومت و کاربرد ان ها در اتصالات

دسته بندی :سازه های فولادی
نویسنده civiladminwriter
837 بازدید بازدید
۰ نظر

 

mazaya va maayebe sazehay felezi

 

تولید فولادهای پرمقاومت با خواص مناسب مانند شکل پذیری مناسب و مقاومت بالا در طی ۵۰ سـال اخیر شدیداً توسعه یافته است. برای تولید این فولادها از مکانیزم هایی مانند تشکیل محلول جامد، ریز کـردن دانه ها و ایجاد رسوبات با عناصر میکرو آلیاژی به طور همزمان استفاده می شـود. ولـی بـه علـت عـدم شـناخت مهندسین، استفاده از آنها در صنعت ساخت و ساز رشد قابل توجهی نیافته است. تا زمانی که مشخـصات ایـن فولادها به طور کامل ارزیابی نشود و عملکرد آنها در بارگذاری های لرزهای مورد تحقیق و بررسی قرار نگیـرد، استفاده از این فولادها که موجب اقتصادی شدن پروژه های ساخت و ساز میشوند، توسعه نخواهد یافت. از این رو در این اموزش سعی میشود تا با مدل سازی و تحلیل عددی اتصالات صلب سـاخته شـده از فولادهای پرمقاومت، کفایت لرزه ای و شکلپذیری این نوع اتصالات مورد بررسی قرار گیرد. روش تحلیـل بـر مبنای تحلیل استاتیکی غیرخطی تحت اثر بارهای افزاینده است.

در این تحقیق تعداد ۴ نوع اتصال صلب مختلف ( اتصال گیردار با جوش نفوذی، اتصال با مقطع تیر RBS ،اتصال با ورق میانگذر و اتصال با ماهیچه از پایین جوشـی ) کـه همگـی مـورد تاییـد آیـیننامـه هـای لـرزهای ۳۵۰-FEMA و Seismic AISC 2002 Provision هستند، مورد بررسی قـرار گرفتنـد. همچنـین از چهـار نـوع فـولاد سـاختمانی نرمـه و پرمقاومت آییننامه DIN نیز برای مدلسازی مصالح استفاده شـده اسـت. منحنـیهـای هیـسترزیس لنگـر – دوران استخراج شده از نتایج تحلیل این اتصالات، نشان دهنده رفتار قابل قبول لرزه ای برای این نـوع مـصالح میباشد. همچنین مقادیر شکلپذیری و میرایی ویسکوز معادل برای آنها محاسبه شده است.

 

.

دانلود فولاد های پرمقاومت و کاربرد ان ها در اتصالات