نمونه ای از یک ستون انعطاف پذیر  (شکست نرم)

sotoon narm (enetaf pazir)  

قابل توجه مهندسین عمران : شکست نرم در ستون در شکل بالا مشاهده می شود .

انعطاف پذبری (flexibility) مریوط به سختی و نرمی سازه است. هر چه سازه ای انعطاف پذیرتر باشه، سختی کمتری داره و در نتیجه نیروی زلزله کمتری میگیره.
شکل پذبری (ductility) مربوط میشه به رفتار سازه در مرحله غیرخطی. هر چه سازه شکل پذیرتر باشه، بعد از تسلیم و وارد شدن به مرحله غیرخطی، میتونه با تغییر شکل (جابجایی) بیشتری که میده به جذب و استهلاک انرژی بپردازه.

انعطاف پذیری یا شکل پذیری میزان استعداد یک سازه برای تحمل تغییرشکل است . تعریف گوناگونی از تغییرشکل وجود دارد . ولی یک تعریف ریاضی برای آن تعریف شده است که همان نسبت تغییرمکان حداکثر به تغییرمکان حد تسلیم سازه تحت عنوان ضریب شکل پذیری یا ضریب نرمی است . نرمی یا شکل پذیری اثر مستقیم بر روی مقاومت و سختی سازه دارد . در ضمن رفتار سازه متاثر از سختی و مقاومت وشکل پذیری است و این دو مقوله جدایی نیستند.