crack

 

ابن فایل با اوردن انواع ترک های موجود در بتن و اشکال مختلف ان ، نحوه ی به وجود امدن هر کدام را نیز تشریح کرده و در ادامه به روش های ترمیمی انواع ترک ها نیز پرداخته است.رئوس مطلب در زیر امده است:

شناسایی،انواع ،ارائه شماتیک وعلل بوجود امدن انواع حالات ترک خوردگی

انواع ترک ها

ارائه شماتیک ترک ها

علت بوجود آمدن کلی بعضی از ترکها و پی آمدهای ناشی از آن

طرق مختلف ترمیم ترک ها

تزریق ترک ها

بخیه زنی

تنیدن

آرماتور گذاری

مواد تعمیری ومراحل تعمیر ومزایا و معایب مواد تعمیری ودستگاه های تزریق

مزایا و معایب ترکیبات اپوکسی

 

کلیک کنید: دانلود انواع ترک در بتن ، ترمیم ترک