مشخصات و ضوابط مندرج در اين قسمت حداقل ضوابط حاكم بر تهيه، حمل، انبار كردن، بريدن و جاگذاري ميلگردها، مهاري ها، سيم ها و سيم هاي بافته مي‌باشد و شامل سرفصل های زیر می باشد. این پاورپوینت منبع بسیار خوب و کاملی از موضوعات مربوط به آرماتورها میباشد.

نوع و مشخصات ميلگردهاي مصرفي در بتن

حمل و انبار كردن ميلگردها

آزمونه‌ (نمونه) برداري و آزمايش

ضوابط پذيرش ميلگردها

نقشه‌هاي اجرايي

بريدن و خم كردن آرماتور

بستن و كارگذاشتن آرماتورها

وصله كردن آرماتور